Объявления

«Салық міндеттерін орындау — әркімнің міндеті»

Салық қызметі органының негізгі мақсаты салық және бюджетке теленетін басқа да міндетті төлемдерді толық қамсыздандыру және бюджетке уақытылы түсіруі болып табылады.

Қазақстан Республикасы Кодексінің 14 бабында салық төлеу-шілердің міндеттері көрсетілген. Сондай-ақ жеке тұлғалардың міндеттерінің бірі мүлікжәнежер салығын телеу болып табылады.

Жеке тұлғалардың салық салу объектілері бойынша салықты есепте-уінсалықтөлеушініңтұрғылықтыжерінеқарамастан, салықсалуобъек-тілерінің орналасқан жері бойынша салық органдары жүргізеді. Сондай объектілерге тұрғын үйлер, ғимараттар, саяжай құрылыстары, гараж-дар және өзге де құрылыстар, жер учаскілері жатады. Жеке тұлғада бірнеше салық салу объектілері болса, салықты есептеу әрбір салық салу объектісі бойынша бөлекжүргізіледі. Егер иелену құқығы немесе пайдалану құқығы тоқтатылған жағдайда, объектісін пайдаланудың накты кезеңі үшін есептеледі.

Бюджетке салық телеу салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінің 1 қазанынан кешіктірілмей жүргізіледі.

Салықты уақытылы төлемеген жағдайда, мерзімін өткізген әрбір күнге өсімақы есептелінеді. Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқық бұзушылық» Кодексінің 219 бабына сәйкес салық қызметі органдары-ның міндеттеріне айыппұл салу және салық қарыздарын мәжбүрлеу түрінде өндіріп алу кіреді.

Егер жеке түлға салық берешегінің сомаларын төлемеген немесе то-лық төлемеген жағдайда салық қарыздарын мәжбүрлеу түрінде өндіріп алу әдістерінің бірі Салық Кодексінің 622 бабының 1 тармағына сәйкес салық органы сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен немесе аталған салықтөлеушініңмүлкі есебінен салықберешегі сомасын өндіріпалу туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді.

Бір атап өтерлігі, салық заңнамасы нормаларын білмеу салдарынан салық тәртібі бұзылып жатады, сондықтан өз тарапымыздан салық төлеушілердің білімділігінкөтеруүшінтүрақтытүрде ақпарат құралдары арқылы салық заңнамасын түсіндіріп отырамыз. Салық заңнамасына енгізілген өзгерістер мен толыктыруларды және салық міндеттерін орындаумен байланысты сұрақтарды салық төлеушілердің назарына дер кезінде хабарлаймыз.

Салық телеушілерді салықты дер кезінде уақытылы төлеуге шақыра-мыз, себебі Ақмола облысының әлеуметтік-экономикалық дамуынатәу-елді болады.

Сонымен қатар, салық төлеушілер керекті сұрактарына толық ақпа-рат алу үшін Көкшетау қаласы бойынша Салық басқармасына жүгінуіне болады.(№9терезе, 1 қабат.жаңағимарат)

Сонымен бірге, салық төлеушілер салық есептілігінің нұсқауын табыстау, салық қызметін көрсету және салық заңнамасының керек ақпараттарын ҚР ҚМ СК www.salyk.kz сайтында көре алады.

***

Комитет лесного и охотничьего хозяйства МООС РК доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что проектные материалы «Оценка воздействия на окружающую среду», стадия III, раздел ОВОС к РП «Создание защитных и ландшафтно-рекреационных насаждений в пределах пригородной зоны г. Астаны. Лесничество — Батыc» направлены на рассмотрение Государственной экологической экспертизы. По всем вопросам и замечаниям обращаться по адресу: Отдел экологической экспертизы УПР и РП Акмолинской области тел. 8(7162) 402807.

***

Комитет лесного и охотничьего хозяйства МООС РК доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что проектные материалы «Оценка воздействия на окружающую среду», стадия III, раздел ОВОС к РП «Создание второй очереди ландшафтно-рекреационных лесонасаждений в межкулисных пространствах и реконструкции существующих насаждений вдоль автомагистрали Астана-Шортанды» направлены на рассмотрение Государственной экологической экспертизы.

По всем вопросам и замечаниям обращаться по адресу:

Отдел экологической экспертизы УПР и РП Акмолинской области тел. 8(7162) 402807.

***

Құрметті тұтынушылар!!!

«Аударымдар және телемдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес тауарларды, жұмыстар, қызметтерді, алған кезде POS-терминал арқылы төлем карточкасымен есеп айырысуға құқы-ңызбар.

POS-терминал арқылы төлем қабылдау міндеттемесі жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданылатын салық төл-еушілерге тиісті екендігіне назар аударамыз.

2014 жылдың 1 қаңтарынан мұндай міндеттеме қолданылатын салық режімініңтүріне қарамастан салықтөлеушілерге қолданылады.

POS-терминалдарды қолдануға міндетті салық төлеушілердің қызмет түрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен 2012 жылғы 29 желтоқсандағы №1743 бекітілген. Ондай түрлерге соның ішінде көтерме және бөлшек сауда, теміржол және ауа көліктерімен жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату жатады.

Сонымен бірге POS-терминалдарды қолдану бойынша міндет-теме:

— жалпыға ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқжөрлердөгі;

-езендірісінің ауылшаруашылық өнімдері, немесе акваесіру (ба-лықшылық) енімдерін, кетерме және белшек сауда жүзеге асыра-тын;

— сату серелері, автодүкендер, шатырлар, киоскілер, контейнер-лер және сауда базарларының аумағына шығару арқылы қызметін жүзеге асыратын салықтелеушілерге қатысты емес.

Егер салық телеушілерде POS-терминал жоқ болған жағдайда, Сіз ондай деректі салық органына хабарлауыңызға құқығыңыз бар. Өтінімде ондай салық төлеушінің қызмет жасау орнын керсетуіңіз қажет.

2013 жылдың 1 қаңтарынан салық органдарына POS-терминал болуы/болмауы мәселелері бойынша салықтық тексеру еткізу түрінде бақылау жүктелген. POS-терминапдың жоқ болуы дерегі расталған жағдайда, салық телеуші әкімшілік жауапкершілікке тар-тылатынын мәліметретінде хабардаретеміз.

***

Внимание! Внимание! Внимание!

Всем государственным служащим и поступающим

на государственную службу!

Региональный центр обучения госслужащих проводит пробное тестирование по обновленной программе в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательстве РК по адресу: г. Кокше-тау, ул. Абая, 89, каб. 506. Тел.: 25-64-42,40-13-68.

***

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

ТОО «БЕРЕКЕ-К¥М» доводит до сведения общественности, что 31 мая 2013 года в 14 часов в административном здании Новомарковского сельского округа по адресу: Ерейментауский район, с. Новомарковка, состоятся общественные слушания по обсуждению проекта обзора воздействия на окружающую среду месторождения для разработки гравийно-песчанной смеси «Тургайское» площадью 13,9 га и месторождения для разработки строительного песка «Тургайское-1», участок «Северный» площадью 11,4 га, расположенных в границах Новомарковского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области.

С предложениями обращаться по адресу: г. Ерейментау, ул. Мира, д.6, тел. 8 702 999 47 45.

***

Транспортный налог для владельцев автомобиля

Каждый владелец автомобиля должен знать: порядок и сроки уплаты налога на транспортные средства.

Начнем с того, что плательщиками налога на транспортные средства являются:

•  Физические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности;

• Юридические лица и структурные подразделения, имеющие транспортные средства на праве собственности;

• Лизингополучатели по объектам налогообложения, переданным (полученным) по договору финансового лизинга.

Нужно помнить, что владелец транспортного средства по доверенности должен производить уплату налога не от своего имени, а от имени собственника, указанного в документах на автомобиль (технический паспорт).

Согласно статьи 366 Налогового кодекса РК, налог на транспортные средства уплачивается за все транспортные средства, подлежащие государственной регистрации и (или) состоящие на учете в РК за исключением:

• Прицепов;

• Карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 40 тонн и выше;

•    Специализированных медицинских транспортных средств.

Для физических лиц срок уплаты налога в бюджет — не позднее 31 декабря текущего года (то есть за 2013 год срок уплаты налога до 31 декабря 2013 года).

В соответствии с пунктом 3 статьи 369 Налогового кодекса РК в случае прохождении регистрации, перерегистрации, государственного или обязательного осмотра транспортных средств физические лица производят исчисление и уплату налога в бюджет до совершения указанных действий.

Юридические лица производят уплату сумм текущих платежей по месту регистрации объектов путем внесения текущих платежей не позднее 5 июля текущего года (то есть до 5 июля 2013 года, а также декларация не позднее 31 марта, следующего за отчетным (т.е за 2013 год сроком до 31 марта 2014 года).

***

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» представляет на государственную экологическую экспертизу Раздел Пред ОВОС к ТЭО «Строительство газораспределительных систем Акмолинской области от АГРС — «Кокшетау», «Щучинск», «Астана-1», «Астана-2». Первый этап».

Проектировщик: ТОО «КАТЭК».

При возникновении вопросов, для дополнительной информации и ознакомления с материалами проекта можно по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая, 89, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области», фойе 5-го этажа, каб.№ 519, тел. 402433.

***

Продаем ЛЕН на семена. 8 701972 68 40, 8 705 615 92 13.

***

Продается дом, Сандыктауский район, п.Новоникольское. 3 комнаты, веранда, стены — пеноблок. Баня деревянная, надворные постройки. В дом и баню вода проведена. Огород. Яблоня и смородина.

Тел. 8 (716-40) 95-739.

***

НАО «Холдинг «Кәсіпқор» приглашает на конкурсной основе выпускников вузов, преподавателей академических и технических дисциплин для работы в колледжах мирового уровня в гг. Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте и межрегиональных профессиональных центрах в г.г. Атырау, Усть-Каменогорске, Экибастузе.

Контакты: teacher@tvet.kz, тел. 87172 475042, 87172 475059.

***

Определением СМЭС Акмолинской области от 04 мая 2013 года возбуждено дело о банкротстве ТОО «Арнау-НБК». БИН 060540011162.

***

Настоящим ТОО «ИванковкаНС» извещает о проведении внеочередного собрания учредителей Товарищества в с. Иванковка Буландынского района Акмолинской области 27 мая 2013 года в 18 часов 00 минут со следующей повесткой дня: об открытии кредитной линии в АО «Евразийский банк» на наличное (безналичное) финансирование и предоставление банковских гарантий сроком на 36 месяцев.

***

ТОО «Баймырза-Агро» извещает своих участников о том, что в с. Баймырза 4 июня в 10 часов состоится общее собрание. На повестке дня вопрос о получении финансового лизинга АО «КазАгроФинанс».

По всем вопросам обращаться потел. 8(7162)411232.

By админ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts