Уроки казахского языка

Уроки казахского языка

Екінші сабақ

Сабақтыңтақырыбы: Фонетика. Қазақтіліне тәндыбыстар.

«Ы»және«І»дыбыстарынатоқталу.Танысу

Сабақтың мақсаты: Қазақтілініңтөл дыбыс-тарын дұрыс айта білуге дағдыландыру.соның ішінде «Ы»және«І»дыбыстарыныңайырмашы-лығын айту, мысалдар келтіру арқылы төл дыбыстардың дұрыс айтылуы мүлдем басқа мағы-на беретіндігіне баса назар аудару.

Сабақтың барысы: Жаңа сабақ. Қазақ тілінің төл дыбыстардың бірі — Ы, I дыбыстарының ерек-шеліктері туралы.

Первый звук, с которым предстоит познакомиться — звук ы, который на письме обозначает буква Ы,ы.

При произношении этого звука нижняя челюсть приподнимается вверх, губы чуть растягиваются, язык отодвигается назад. Звук произносится твердо. Звук ы встречается во всех позициях слов.

В начальной позиции         В медиальной позиции

Ым-мимика                            Дауыс-голос

Ырым-примета                    Отырыс- заседание

Ыдыс — посуда                      Орынбасар — заместитель

Ынта- прилежание             Дыбыс-звук

Қызмет- должность

В конце слова

Хатшы — секретарь Жұмысшы -рабочий Ынталы -усердный Зиялы — интеллигентный Облыстық — областной

Мягкой парой ы является звук і, который на письме передается буквой l,i. При произношении этого звука губы чуть растягиваются, язык продвинут вперед. Встречается во всех позициях слова:

Кітап — книга

Кіріс- доход

Біз-мы

Білімді — образованный

Міндет-обязанность

Кезекші -дежурный

Танысу- Знакомство (знакомиться).

Таныс бол! Таныс!-Будь знаком! Знакомься!

Танысыңыз! — Знакомьтесь!

Таныс болайық! — Будем знакомы!

Танысайық! — Познакомимся!

Кел, танысайық! — Давай познакомимся!

Танысқаныма қуаныштымын — Рад(-а) знакомству.

Танысқаныма ете қуаныштымын — Очень рад(-а) знакомству.

Диалогтармен танысыңыздар.

I. — Сәлеметсіз бе? Танысайық! — Здравствуйте! Давайте познакомимся!

— МеніңатымЖақсылық. Ал сіздіңаты-жөніңіз кім? — Меня зовут Жаксылык. А как зовут Вас?

— Меніңаты -женім Оспанова Айман Маратқы-зы. — МенязовутОспановаАйман Мараткызы.

— Танысқаныма қуаныштымын. — Рад знакомству.

— Мен де сізбен танысқаныма ете қуанышты-мын. -Я тоже рада знакомству с Вами.

—  Сіздің жасыңыз нешеде? — Сколько Вам лет?

-Жасым қырықта. — Мне — сорок.

Жумысорны мен лауазымын анықтаңыз. —Уточните место работы, должность.

— Сіз қайда (қай жерде) жұмыс істейсіз? — Вы где работаете?

— Мен әкімдіктежұмыс істеймін. — Я работаю в акимате.

—  Ал мен қаржы департаментінде жұмыс істеймін. — А я работаю в департаменте финансов.

— Сіздің жұмыс орныңыз қайда? — Где находится Ваше рабочее место?

— Жұмыс орным төртінші қабатта, терт жуз отыз тоғызыншы бел меде. — Мое рабочее место находится на четвертом этаже в четыреста тридцать девятом кабинете.

— Әкімдік қай жерде орналасқан? — Где находится акимат?

—  Ол Абай кешесіндегі, сексен үшінші үйде орналасқан. — Он находится по адресу: улица Абая, 83.

II. — Қайырлы кеш, қарындас! -Добрый вечер, девушка!

— Қайырлы кеш! -Добрый вечер!

-Ғафу етіңіз, есіміңіз кім? — Простите, как Вас зовут?

— Есімім Айсұлу. — Меня зовут Айсулу.

— Жұмыс істейсіз бе, оқисыз ба? — Вы работаете илиучитесь?

-Жұмыс істеймін. — Работаю.

— Қайда жүмыс істейсіз? — Где работаете?

— Мен Әділет министрлігінде қызмет атқара-мын. — Я работаю в Министерстве юстиции.

— Сізді қашан жолықтыруға болады? — Где можно с Вами встретиться?

— Кешіріңіз, мен асығып тұрмын. — Извините, я спешу.

-Көріскеншесау болыңыз! — До встречи!

— Қош болыңыз! — До свидания!

Областной учебно-методический центр
управления по развитию языков Акмолинской области.

By админ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts