Уроки казахского языка

Онбірінші сабақ

Сабақтыңтақырыбы: Қонаққа шақыру — Приглашение в гости. Кесемше — Деепричастие. Сабақтың мақсаты: Қонаққа шақыру    мағынасындағы сөйлесу үлгілерінің    лексико-грамматикалық жасалуынан мәліметберу. Сабақтыңбарысы: Көсемшелі етістіктердің жасалу жолдарына тоқталу.

Көсемше — етістіктің негізгі түрі. Негізгі қимыл.амалды білдіріп, кейде сол қимыл, амалды ай-қындап тұратын, жекеше, көпше болып бөлінбейтін және көбінесе күрделі етістіктің түрін кесемше дейміз.

Деепричастие, как и причастие, относится к глагольным формам. Оно обозначает второстепенные действия и служит признаком другого действия.

Деепричастие отвечает на вопросы:

Қайтіп? (какимобразом?)- мысалы:сұра-п (спросив)

Не істеп отыр? (что делает?) -кел-іп (придя)

Не істеді? (что сделал?) — жинала бастады (начал собираться)

Не істегелі жатыр? (что собирается делать?) — кет-келі (собирался уходить)

1 .Көсемшелі етістіктіңжасалу жолдары.

1 .-ып,-іп: айтып.келіп, барып.

2.-а,-е,-и: айта, келе.оқи.

3.-ғалы,-гелІ,-қалы,-келІ: айтқалы, келгелі.барғалы.

Етістіктен кейінгі сөздіңсоңғы дыбысы (конечный звук после глагола)

Кесемше                                                                      Деепричастие

Етістіктен кейіпгі сөздід сонгы Жұрнактар Мысалдар
дыбысы   ( суффиксы) (примеры)
(конечный звук после глагола)    
Дауысты   Сұра-п (спросив)
(гласные)     Окы-п (прочитав)
(Дауыссыз   -in Кел-іп (придя)
(согласные)   -ып Ал-ып (взяв)
Дауыссыз   Айт-а (говоря)
(согласные)   Кел-е (придя)
Дауысты   Сойле-й
(гласные)     (говоря)
Катан, дауыссыз   -калы Айт-калы
(глухие согласные)   -келі (собирался сказать) Кет-келі (собирался уходить)
Қатаңнан баска дыбыст ардан -гала Сұра-галы
сон ( после всех звуков кроме -гелі (хотел спросить)
глухих)     Біл-гелі (хотел узнать)

2.Сухбатты есімізге сактаймыз. Запоминаем диалог.

Қонаққа шақыру-                                        Приглашение в гости

Шақырушы: «Кіруге рұқсат па?»                    Приглашающий: «Можно войти?»

Қонақ: «Кіріңіз».                                            Гость: «Входите».

Ш.:«СәлеметсІз бе! Қалай, қалыңыз?             Пр.: «Здравствуйте! Как ваши дела?

Қонақ үйіндежақсы орналастыңыз ба?»        Какустроились в гостинице?»

Қ.:«СәлеметсІзбе!Рақмет,бәрідежақсы.      Г.: «Здравствуйте! Спасибо, все хорошо.

Қонақ үйі жайлы, жылы екен.                        Здесь удобно и тепло.

Жоғары шығыңыз.отырыңыз.                        Проходите,садитесь.

Өздеріңіз қалайсыздар?»                             А как Вы?»

Ш.: «Рақметбіздежақсымыз.                         Пр.: «Спасибо у нас тоже все хорошо.

Сізді үйге қонаққа шақыра келдім.                  Я пришел пригласить Вас в гости.

Әңгімелесіпданысып отырайық».                 Познакомимся, поговорим, посидим».

Қ.: «Ықыласыңызға рақмет.                          Г.: «Спасибо за внимание.

Сағат нешеге шақырып келдіңіз?                  На какое время Вы приглашаете?

Мекен-жайыңыз қалай еді?»                         Какой у Вас адрес?»

Ш.:«Кешке   сағат   алтыға   шақырып       Пр.:«Вечеромкшестичасам. тұрмын.

Сағат бес жарымда сізге өзім келіп, ма-       Я заеду за Вами в половине шестого

шинамен алып кетемін.                                    на машине.

Қазіршесау болып тұрыңыз.                         До свидания».

Қ.: «Көріскеншесауболыңыз».                     Г. :«До встречи».

Областной учебнометодический центр управления по развитию языков

Подборку подготовил Султан ДАУТОВ.

By админ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts