Стратегия «Казахстан-2050» и политическая доктрина «Hyp Отан. Созидая будущее»: Комплексная программа лидерства партии «Hyp Отан»

Выступление Президента Республики Казахстан, Председателя партии «Hyp Отан» Н.А.Назарбаева на XV съезде партии
Стратегия «Казахстан-2050» и политическая доктрина «
Hyp Отан. Созидая будущее»: Комплексная программа  лидерства партии «Hyp Отан»

Құрметті съезд делегаттары! Қадірлі қонақтар!

116-1-1Бүгінгі басқосудың орны айрықша. Өткен 15 жылдың қорытындысын шығару тұрғысынан және болашақ бағдар түрғысынан да бөлекше күн. Бұл — еліміз «Қазақстан 2050» стратегиясын қабылдаған-нан бергі партиямыздың алғашқы басқосуы. Біз алыс болашаққа көз тігіп, алдымызға биік межелер белгіледік. Қандай мақсатқа қай жолмен жететінімізді нақтылап, оны жүзеге асыруға кірістік. Еліміздің стратегиясын қалай іске асыруымыз керек, соны ойластырамыз. Оны мүлтіксіз жүзеге асырып, Казак елін дамудың дара жолына бас-тау елдөгі ең қуатты саяси күш — «Нұр Отанға» жүктеліп отыр.

Ең ұлы жолдың өзі шағын ғана қадамнан басталады. Осыдан 14 жыл бұрын партияның алғашқы съезіне небәрі 400-ге жуық делегат қатысқан еді. Аз ғана жылда «Нұр Отан» 250 филиалы, 6300 бастауыш ұйымы бар алып құрылымға айналды. Атқарушы және өкілетті билік тармақтарында тізгінді берік ұстады. Елдік істердің барлығына белсене араласып келеді. Менің бастамаларыма әрдайым қызу қол-дау білдіріп, идеяларымды қулшы-на іске асырып келеді. Осы арқылы телегей тәжірибе жинақтады.

Халық кездегіні ғана емес, кеңілдегіні де кереді. «Нұр Отан» нақты нәтиженің, ілкімді істің партиясы атанып, елдің көңілінен шыға білді. «Елің қуатты болса, бағың тұрақты болады» дейді халқымыз. Күнімізді шуақты ете түсу үшін елімізді қуатты ету барлығымыздың ортақ парызымыз. Елімізді әлемнің ең қуатты 30 елінің қатарына қосу — алдымыздағы үлкен, ұлы мақсат. Бұл «Нұр Отанның» бола-шаққажол сілтейтін твмірқазығы болуға тиіс. Бүгінгі съезде қабылданатын «Нұр Отанның» жаңа саяси доктринасы да осыны көздейді. Біз қоғамымыздың ерекшеліктөрін артықшылыққа айналдыра білдік. Әралуандығымыз — байлығымызға, бірлігіміз — табысымызға айналды. Осыны ұлтзиялылары үнемі есте ұстап, жастарға әрдайым ынтымақтың үлгісін көрсеткені жөн.

Доктринада мемлекеттік тілдің ел бірлігінің факторы ретінде аталганы да ете маңызды. Бұл мәселеге баса ден қоятын кез келді. Қазақ тілін білу азаматтық парызды ғана емес, ұлтқа деген құрметті де білдіреді. Отан отбасындағы енегелі тәрбиеден бастау алады. Осыны әрбір азамат есінде ұстауы тиіс. Биыл тәуелсіздігіміздің 22 жылдығын атап етейін деп отырмыз. Ол -ата-бабамыздың аңсаған арманы. Соның баршасында осы отырган көпшіліктеріңіз, бірге келе жатқан меніңсеріктестерім .қызметтес достарым, жолдастарым, Үкімет мүшелері, Парламент депутаттары, барлык деңгейдегі әкімдер бүкіл халы қты ұйымдастырып, оны жеңіске жеткіздік. Сол үшін баршаларыңызга зор ризашылығымды білдіремін.

Уважаемые делегаты и гости съезда!

Нынешний форум проходит в переломный момент новейшей истории Казахстана. Наше общество уверенно стартовало к новой великой цели, провозглашенной в «Стратегии-2050». Исторический апогей Казахстана середины XXI века обозначен емко и четко. Мы знаем, какой цели хотим достигнуть, что и как нужно для этого делать. История, в свою очередь, всегда вносит свои коррективы — изменяются условия, и нам также приходится меняться. Тем не менее, цепь для нас и будущих поколений четко обозначена. И это нас вдохновляет, как было в ходе реализации досрочно выполненной «Стратегии-2030». Я уверен, что и новую Стратегию мы сможем выполнить, обеспечив благополучие нашего народа и стабильность в стране.

Стержнем Стратегии является то, что мы должны стать одной из 30-ти самых развитых стран мира. Грандиозность нашей цели очевидна. Никогда прежде в истории наш народ не достигал таких экономических и социальных вершин, на которых находится теперь. Это удалось сделать только нынешнему поколению казахстанцев. Провозгласив независимость и развивая наш Казахстан, мы навсегда ушли с периферии развития, стали новым достойным государством Евразии. И теперь должны всегда идти в одном ритме со всем мировым сообществом.

«Стратегия-2050» — это наш великий исторический шанс навсегда быть в семье самых известных наций мира. Сейчас завершается разработка конкретных задач, решение которых позволит достичь нового этапа развития экономики, общества и государства. Впереди большая, сложная работа. В «Стратегии-2050» я предметно выделил 10 глобальных вызовов XXI века. Прошедший год показал правоту этого прогноза. Драматизм глобального развития очевиден. В начале года с трудом потушили «кипрский кризис». Сейчас непросто развивается экономика Европейского союза, балансирующая на грани самых низких макропоказателей. Там не снята острота социального кризиса, высок уровень безработицы, недовольства людей. Темпы экономик практически всех стран БРИКС заметно замедлились.

Только что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обнародовал доклад экспертов ООН, в котором говорится, что к 2050 году 50 процентов населения Земли будет жить в условиях острого дефицита воды. Ближний Восток переживает теперь уже «арабскую «антивесну». В Египте и Тунисе хватило лишь немногим больше года правления исламистов, чтобы широкие массы граждан убедились в тупиковости такой политики. Гражданская война в Сирии обернулась применением химического оружия массового поражения против беззащитных и ни в чем не повинных людей.

Моя политическая интуиция и опыт подсказывают, что ближайший этап развития мира будет чрезвычайно сложным. В этих условиях всем казахстанцам надо ценить стабильность и предсказуемость развития нашей Родины! На фоне вышеназванных трудностей и кризисов наша страна развивается стабильно. Согласно прогнозам, нынешний год будет завершен при росте ВВП примерно на 6 процентов. Это больше чем в прошлом году, и, подчеркиваю, несмотря на волатильность глобальных рынков.

Наши фермеры собрали отличный урожай — 20 миллионов тонн зерновых. Приумножаются совокупные золотовалютные резервы страны. В этом году они превысили 90 миллиардов долларов с учетом средств Национального фонда. Это является нашим ответом на любые трудности и катаклизмы, которые будут происходить в мировой экономике. Отечественная готовая продукция экспортируется в 111 стран мира! Казахстанский экспорт — это аккумуляторы, трансформаторы, металлические трубы, удобрения, продукты питания и многие другие готовые товары. У нас появились абсолютно новые отрасли экономики. Никогда прежде не было на нашей земле производств по строительству автомобилей, локомотивов, вагонов и вертолетов.

В целом в рамках индустриальной программы освоено более 250 новых видов продукции. Это высокотехнологичные продукты машиностроения, фармацевтики, химической промышленности. К примеру, освоено производство более 100 видов лекарственных средств! Сегодня есть все основания ожидать успешного завершения текущего года по всем основным показателям. Реализуя «Стратегию-2050», наша страна должна решительно измениться к лучшему. Эти перемены будут всеобъемлющими и глубокими. Они охватят все стороны жизни нашего общества. Эту грандиозную работу предстоит возглавить также партии «Hyp Отан»! Центральная задача нынешнего съезда — определить роль и политическое значение партии «Hyp Отан» по достижению всех наших великих Целей середины XXI века.

Уважаемые делегаты!

Через несколько месяцев, в марте будущего года, нашей партии исполнится 15 лет! Она была создана на базе общенародной коалиции в поддержку моего курса реформ, сложившейся накануне первых в истории Казахстана президентских выборов на альтернативной основе. Именно тогда сформировался союз единомышленников, ставший благодаря воле народа главной политической силой! Именно тогда в полную силу заработала наша молодая демократия! Вместе с прогрессивной, лидирующей партией «Hyp Отан» демократия зарождалась у нас, также, как это было в свое время в других передовых странах — Сингапуре, Южной Корее, Японии. История «Hyp Отана» — неотъемлемая часть мирового опыта демократии.

В нашей памяти навсегда сохранилась атмосфера Первого съезда. Тогда наши смелые мечты были намного скромнее, чем наши сегодняшние достижения. Сейчас в этом зале я хочу повторить слова, сказанные мной на Первом съезде, не потерявшие своей актуальности и через 15 лет: «Огромное спасибо вам, мои дорогие товарищи, за ваши сердца, которые бьются во имя Отчизны. За то, что вы заботитесь о чести народа, за то, что на пути сохранения и укрепления государственности вы объединились, как дети одной семьи!»

Я благодарен всем казахстан-цам, которые вместе со мной строили нашу новую страну, за их труд и терпение! Мои особые слова благодарности — соратникам, создававшим вместе со мной нашу партию! Всем, кто внес свой вклад в развитие партии «Hyp Отан»! С самого начала партия держалась на энтузиазме и вере моих единомышленников. В этом зале присутствуют Терещенко Сергей Александрович, Такуов Каиржан Шайхиевич и другие. Они продолжают вносить свой вклад в работу партии, храня наши славные традиции.

Первым испытанием для нас были парламентские выборы 1999 года. Вот уже полтора десятилетия партия в честной конкурентной борьбе не раз проходила сквозь сито электоральных кампаний и всегда выходила победителем! Нас всегда воодушевляла поддержка народа, которая крепнет с каждыми выборами. Партия «Hyp Отан» никогда не обещала того, чего не в силах была исполнить. Она всегда была партией реальных дел. Благодаря усилиям сотен тысяч «нуротановцев», упорному труду каждого казахстанца досрочно реализована «Стратегия-2030». Я вижу в этом зале моих соратников самых разных поколений, национальностей и профессий, представляющих нашу необъятную Родину. Убежден, что каждый из вас может поделиться новыми достижениями в жизни своей семьи и близких, города и села, района и всей страны.

Проведена огромная работа по улучшению условий жизни каждой семьи. Построены сотни новых предприятий, дорог, открыты сотни тысяч новых рабочих мест. Работают новые детсады и школы, больницы. Открыты новые университеты, библиотеки, театры, концертные залы, стадионы, спортивные площадки. Самое главное — это Возрождение Духа нашего народа.

Сегодня в рядах «Hyp Отана» — около 900 тысяч партийцев. Депутаты — «нуротановцы» — составляют большинство в Мажилисе Парламента. Это важный показатель всенародной поддержки «Hyp Отана». Наработан колоссальный опыт парламентского законотворчества. Только в период работы Парламента пятого созыва принято свыше 140 законов! Фракция «Hyp Отана» разработала 12 законопроектов по вопросам здравоохранения, аграрного сектора, государственных социально значимых услуг. Партия воспитала целую плеяду парламентариев и депутатов маслихатов, отстаивающих народные интересы. Наша партия формирует Правительство, обеспечивает слаженность действий всех ветвей власти.

Особо хочу отметить деятельность общественных структур при партии — Совета по борьбе с коррупцией, Правового Совета и других. Наращивает активность молодежное крыло «Жас Отан». Наши молодые партийцы активно выполняют решения своего Второго съезда. «Hyp Отан» взаимодействует с другими парламентскими партиями, Федерацией профсоюзов, Гражданским альянсом, ветеранскими и женскими организациями, другими НПО. Особо хочу отметить активную и плодотворную работу парламентских фракций партии «Акжол» и Коммунистической народной партии Казахстана, которые высказывают свое мнение, занимают свою позицию в принципиальных вопросах и становятся на сторону простого народа.

Наша партия — цементирующая сила Общенациональной демократической коалиции «Казахстан-2050». Сегодня «Hyp Отан» — это главный механизм политического лидерства, обеспечивающего Казахстану успешные шаги по XXI веку! Сейчас у нас есть все необходимое для того, чтобы уверенно вести наш народ к новым победам. Главное — это огромное доверие и поддержка всех казахстанцев. Это основной источник политического лидерства «Hyp Отана» в XXI веке. И сейчас надо правильно распределить партийные ресурсы. Необходимо усилить партийную ответственность каждого нуротановца. Нам нужно утроить энергию партийной работы.

Уважаемые делегаты!

Стратегия «Казахстан-2050» — это основа нашей партийной программы. У меня нет никаких сомнений в том, что ее выполнение возможно только в условиях политического лидерства «Hyp Отана». Партия должна действовать так, чтобы быть генератором единой политической воли, возглавлять казахстанцев на любых виражах нашего пути. Это прежде всего наша коллективная ответственность за судьбу страны. «Hyp Отан» объединяет самых разных людей. По сути, партия отображает все наше общество. Чтобы партия была проводником интересов народа, требуется эффективность контроля со стороны депутатского корпуса за работой исполнительной власти. Сегодня требуется системное обновление. Поэтому мы принимаем политическую доктрину, закрепляющую наши идеалы, ценности и принципы.

Наша партия должна всегда быть на гребне перемен, следовать глобальным тенденциям успешного партийного опыта, оперативно и гибко реагировать на любые риски и вызовы обществу. Мы должны ясно видеть, что в современном мире успех сопутствует только тем политическим силам, которые имеют четкие стратегии действий. Успех есть только там, где обеспечивается долгосрочное политическое лидерство, как прочная гарантия стабильности развития и единства нашего народа. По этому пути шли не только динамичные страны — Турция, Япония, Индия, Сингапур, Малайзия, но и ряд стран Северной Европы — Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания. И в то же время там, где в ответственные периоды истории ослабляется политическое лидерство, общество погружается в хаос потрясений и конфликтов. Поэтому каждый член «Hyp Отана» — от министра до рядового нуротановца — должен ясно представлять, что означает лидерство партии в XXI веке.

ПЕРВОЕ. «Hyp Отан» должен быть главной патриотической силой.

Важнейшая миссия партии — стать общенациональным центром формирования Нового казахстанского патриотизма, провозглашенного в «Стратегии-2050». В этой работе должны участвовать детские организации «Жас Қыран» и «Жас Улан», молодежные объединения во главе с «Жас Отан», Республиканский Совет ветеранов, все патриотические СМИ и НПО.

ВТОРОЕ. Партия должна всегда быть центральным звеном общенационального единства.

Во-первых, «Hyp Отан» — это партия консолидации народа.

Біз бабаларымыз сан ғасыр бойы аңсаған арманға қол жеткізгенімізд! мақтан ете білуіміз керек. Ұлтымыздың ұлы тарихының жаңа тарауы қуатты да табысты тәуелсіз мемле-кеттің шежіресі болып жазылуда. Еліміз осы жылдарда ерлік пен бірліктің үлгісін көрсетті. Тәу-елсіздіктің қиыншылықпен келгенін, оны ұстап калу оңай емес екендігін халқымыз білді. Осыны түсініп отырған, бір жұдырықтай жұмылып отыр-ган халқыма шын жүрегімнен алғы-сымды айтамын. Бірте-бірте барлық жағдай түзеледі, барлық мәселе шешіледі. Барлығымыз қолымызға қонған алтын құс-бақытымызды сақтай білейік. Бұл — ана тіліміз бен ата дәстүріміздің, ұлттық мәдени-етіміздің Мәңгі Жаңғыру Дәуірі. «Нұр Отан» мемлекеттік тілді нығайтуға, қазақтың дәстүрі мен мәдениетін жаңғыртуға байланысты қоғамдық-саяси жумыстардың тиімді жүйесін жасауы тиіс.

Во-вторых, на партии лежит высокая ответственность за единство нашею многоэтничного народа. В этом плане необходима целостная система совместных действий партийных организаций разного уровня и Ассамблеи народа Казахстана, парламентской фракции «Hyp Отана» и депутатов Мажилиса от Ассамблеи. Наш девиз «Одна страна — один народ — одна судьба» — это и важнейший принцип, который мы последовательно реализуем в реальной жизни.

В-третьих, партия должна сближать регионы страны, укреплять межрегиональные связи. Сейчас идет процесс становления новой региональной политики государства. По всей стране прошли выборы акимов аулов и городов районного значения, решительно обновилась местная власть. Из центра в регионы переданы действенные полномочия. Идет ротация кадров из регионов в центр, а также из центра в регионы. Кардинально изменилась система приема и продвижения на государственной службе, которая должна основываться только на заслугах и осуществляться по конкурсу. Серьезно обновился руководящий корпус управленцев. Партии надо решительно преодолевать в сознании части населения архаичные формы регионализма, быть цементирующей силой общеказахстанских интересов.

ТРЕТЬЕ. «Hyp Отан» всегда должен быть лидером гражданского общества.

Партия должна развивать совместную работу с Гражданским Альянсом, как это мы всегда и делали, быть политическим проводником интересов всех патриотических НПО, решающих конкретные проблемы людей, помогать им и опираться на них. Надо последовательно укреплять и расширять Общенациональную коалицию «Казахстан-2050». Нельзя ослаблять эту работу, потому что наша партия является ядром движения за будущее страны.

ЧЕТВЕРТОЕ. Один из главных вопросов партийного лидерства — стать общенациональным эпицентром экономических и социальных инноваций.

Наша партия должна питать общество и государство смелыми, инновационными идеями развития. Сегодня мировая экономика работает над тем, чтобы обеспечить рост за счет создания инновационных предприятий и качественных рабочих мест. Поэтому необходимо готовить соответствующих специалистов. Мы вовремя приняли программу индустриально-инновационного развития, и другие страны после нас также подготовили аналогичные индустриальные программы. Мы должны использовать ее, как стержень развития всей экономики нашей страны.

Оба этих вопроса должны решаться на основе инноваций и научных открытий. В XXI веке научные открытия будут иметь наиглавнейшие решения. Главные направления инноваций будут на стыке биологии, нано-технологий и математики. Они уже работают. Идет поиск совершенно новых видов энергии, пока еще неизвестных человечеству. Подчеркиваю, в XXI веке важным условием успеха является креативность. Поэтому «Hyp Отан» должен быть креативной партией. На порядок следует усилить работу с творческой интеллигенцией. «Нуротановцы» должны быть постоянными участниками интернет-дискуссий по важнейшим вопросам развития Казахстана.

ПЯТОЕ. Лидерская партия XXI века — это главный инструмент общенародного контроля.

Прежде всего, фракции «Hyp Отан» важно шире использовать возможности парламентского и общественного контроля за реализацией задач «Стратегии-2050». Только за время работы Мажилиса пятого созыва депутаты — нуротановцы — направили порядка трехсот запросов государственным органам по всем аспектам выполнения Предвыборной платформы партии. Эти запросы должны внимательно рассматриваться, чтобы докладывать народу о выполнении Предвыборной платформы, поскольку это наше общее дело.

Важным инструментом народного контроля на этапе законопроектной работы стала деятельность консультативно-совещательных органов при парламентской фракции «Hyp Отана». Они объединяют экспертов, учитывают мнения широких слоев общества по важным законопроектам. Особо хочу отметить принципиальную позицию фракции «Hyp Отана» по вопросам налогообложения. Считаю абсолютно правильной позицию депутатов-партийцев о недопустимости увеличивать налоговое бремя на средний класс. У нас чуть более 20% продукции производится малым и средним бизнесом, тогда как в развитых странах, в число которых мы стремимся, этот показатель достигает 60-70%. Нам надо довести долю малого и среднего бизнеса до 50%. Поэтому необходимо всячески помогать предпринимательству, которое составляет основу среднего класса.

Надо, как я поручал это еще пять лет назад, вводить косвенные налоги на предметы роскоши, элитную недвижимость, дорогие автомобили. Это касается также алкоголя и табачных изделий. Это гражданская и патриотическая позиция! Правительство должно прислушаться к мнению парламентариев. С другой стороны, мы понимаем, что надо пополнять бюджет, и у нас самые низкие ставки корпоративного и подоходного налога, за счет чего мы создали класс зажиточных граждан. Это правильно. Это целенаправленная политика. Больше должно быть богатых людей, и они должны направить свое богатство на развитие страны, которая позволила им это сделать. Теперь, когда класс состоятельных людей расширяется, они могут и должны вносить свою лепту в дело социальной ответственности. Так делается во всем мире. А у нас и миллионер, и рабочий платят одинаковый 10% подоходный налог. Над этим стоит подумать. Поэтому я поддерживаю инициативу моих соратников-депутатов Мажилиса! Практику ра-боты консультативно-совещательных органов важно расширять, применять и в работе маслихатов.

«Hyp Отан» — парламентская партия. Поэтому важнейший вектор усиления работы «Hyp Отана» — деятельность Фракции в Мажилисе. Каждый законопроект, который инициируют наши депутаты, каждое решение должно основываться на ясном понимании долгосрочных интересов страны, согласовываться с положениями доктрины. «Hyp Отан» на своем примере должен показать, что такое открытая, прозрачная, эффективная и ответственная политическая сила. Мы открыты и нам нечего скрывать. Мы честно работаем и открыто говорим народу обо всех недостатках, поддерживаем и понимаем, что проблемы еще есть.

Надо всегда трудиться во имя благополучия нашего народа. Партия должна на системной основе усилить работу своих Общественных приемных. Только в нынешнем году Общественные приемные обработали порядка ста тысяч обращений граждан. Также на днях мы запустили проект «Электронная партия». Теперь каждый гражданин, имеющий доступ в Интернет, сможет обратиться в «Hyp Отан», не выходя из дома. Нужен постоянный диалог с гражданами. Вот главный источник неиссякаемой народной поддержки «Hyp Отана»!

Принципиальный вопрос политического лидерства — наша непримиримая антикоррупционная стратегия. Партия должна быть принципиальным стражем гражданской чести нуротановцев. Люди на местах знают мздоимцев в лицо, а это значит, что их знают и рядовые нуротановцы. Они должны первыми бить тревогу, разоблачать коррупционеров. Задача партии и правоохранительных структур — защищать борцов с коррупцией, помогать им. Ни один тенге из государственной казны не должен оставаться без присмотра. Только тогда борьба с казнокрадством будет успешной!

ШЕСТОЕ. В XXI веке лидерство будет только за партией, которую активно поддерживает молодежь.

Поэтому важным направлением социальной модернизации я обозначил молодежную политику. «Жас Отан» объединяет более двухсот тысяч человек. Год назад на Втором съезде «Жас Отана» я выдвинул комплексную программу усиления работы с молодежью. Но скажу откровенно, что выполнение моих поручений идет половинчато. Например, Правительство утвердило Концепцию молодежной политики до 2020 года. Однако в Плане мероприятий по ее реализации Правительством не определен объем финансирования. Все отдано на откуп администраторов программ «согласно выделенным лимитам». А доходят ли эти лимиты до получателей — это вопрос.

Другой пример. По моему поручению Министерством образования учрежден научно-исследовательский центр «Молодежь». Однако вести полноценную работу он не может опять-таки из-за отсутствия финансирования. Хотя это небольшие средства, которые могут быть изысканы на местах за счет спонсорства, и Правительство также может выделить. Создание молодежных ресурсных центров в регионах тоже затягивается. Сегодня работает только 96 центров в 10-ти регионах. В городах Астане и Алматы, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях к этой работе вообще не приступали.

Вы все прекрасно знаете, что по моему поручению по всей стране реализуется проект «Жасыл Ел». У нас девятая в мире по размеру территория, в основном, пустыни и полупустыни, лесистая часть занимает менее 10%. Поэтому вопрос озеленения страны значим для окружающей среды и здоровья наших граждан, это большое благородное дело. Данный проект должен продолжаться, и партии необходимо его поддержать. В этом году выделено более 429 миллионов тенге по линии Министерства охраны окружающей среды. Например, в областной штаб молодежных трудовых отрядов Южно-Казахстанской области деньги поступили только лишь перед началом учебного года в августе! Из-за этого основная часть студентов была вынуждена отказаться от участия в программе. Это упущение руководителей. Вины студентов тут нет. Виноваты конкретные чиновники, которые не выполняют мои поручения. Такое отношение к молодежной политике недопустимо. Руководству партии и Правительства совместно с акимами поручаю исправить ситуацию и заняться предметной работой по исполнению всех моих поручений, данных на Втором съезде «Жас Отана».

Молодежь — это наш золотой фонд. Поддержка молодыми казах-станцами партийного курса, их широкое участие в реализации «Стратегии-2050» имеет огромное историческое и стабилизирующее значение. С трибуны партийного съезда я хочу еще раз обратиться ко всей казахстанской молодежи. Все, что сделано в нашей стране, сделано, прежде всего, для вас! Для вас в Казахстане открыты все двери! Берегите единство народа! Цените труд ваших родителей, старших поколений, которые создают такой Казахстан для вас! Учитесь и трудитесь самоотверженно и достойно во имя великого будущего нашего Отечества! Вы — надежда всего Казахстана!

Осы шаруаның бәрі жастар үшін, еліміздің тәуелсіздігі ұзағынан болу үшін жене көк туымыз мәңгілік желбіреуі үшін жасалып жатыр. Мәңгілік ел болу үшін жасалуда. Келесі ұрпақ ел үшін, жер үшін, өзім үшін деп еңбек ету керек. Тек қана еңбекпен бақытты боласың.

СЕДЬМОЕ. «Hyp Отан» должен активно отстаивать и продвигать главные внешнеполитические ценности нашего государства.

Они широко известны. На них базируется растущий международный авторитет Казахстана. Мы выступаем за сбалансированный и безопасный, многополярный и толерантный мир. Эти ценности партия будет проводить в межпарламентской и международной деятельности, расширяя контакты с близкими нам по духу и взглядам политическими партиями других стран. Таковы задачи долгосрочного лидерства «Hyp Отана» в XXI веке.

Уважаемые делегаты!

Съезду партии предстоит принять политическую доктрину. Ее проект широко обсужден в «Hyp Отане» и обществе. Программные документы «Hyp Отана» были результативными потому, что они всегда были конкретны. Мы никогда не витали в облаках. Мы никогда не ставили абстрактных задач, не давали пустых обещаний. Мы каждое свое слово всегда подтверждаем реальным трудом и конкретными делами. Я уверен, что так будет всегда! Потому что «Hyp Отан» — это партия-лидер!

Дорогие друзья, соратники!

Наш главный партийный бренд -Казахстан, только вперед! С реализацией «Стратегии-2050» он обретает еще более конкретный смысл. Вперед к новой инновационно-индустриальной экономике! Вперед к новому качеству жизни казахстанцев как единой и сплоченной нации! Вперед к новым вершинам международного авторитета Казахстана как динамичного и ответственного государства XXI века! Это наш триединый вектор действий до середины двадцать первого столетия. В нем заключен исторический смысл предстоящей работы партии и государства. Это глубинная суть нашей общей Казахстанской Мечты. Вперед, «Hyp Отан»! Казахстан, только вперед!

Қымбатты достар!

Алдымызда биік белестер бар. Олардан алқынбай асу, белестерд! барлықпай бағындыру- біздің өз қо-лымызда. Мызғымас бірлік пен ты-нымсыз еңбек, жасампаздық пен жа-ңашылдық, жауапкершілік — біздің ең басты құралымыз осылар. БІз өзімізді ұдайы қамшылап, алға ұмтыла білсек қана «Қазақстан 2050» стратегиясындағы биік мақ-саттарға жете аламыз. Партиямыз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын. МәңгілІк елді бірге жасайық! Алға, Нұр Отан! Алға Қазақстан!

Астана, 18 октября 2013 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *