Уроки казахского языка

Уроки казахского языка

Екінші сабақ

Сабақтыңтақырыбы: Фонетика. Қазақтіліне тәндыбыстар.

«Ы»және«І»дыбыстарынатоқталу.Танысу

Сабақтың мақсаты: Қазақтілініңтөл дыбыс-тарын дұрыс айта білуге дағдыландыру.соның ішінде «Ы»және«І»дыбыстарыныңайырмашы-лығын айту, мысалдар келтіру арқылы төл дыбыстардың дұрыс айтылуы мүлдем басқа мағы-на беретіндігіне баса назар аудару.

Сабақтың барысы: Жаңа сабақ. Қазақ тілінің төл дыбыстардың бірі - Ы, I дыбыстарының ерек-шеліктері туралы.

Первый звук, с которым предстоит познакомиться - звук ы, который на письме обозначает буква Ы,ы.

При произношении этого звука нижняя челюсть приподнимается вверх, губы чуть растягиваются, язык отодвигается назад. Звук произносится твердо. Звук ы встречается во всех позициях слов.

В начальной позиции         В медиальной позиции

Ым-мимика                            Дауыс-голос

Ырым-примета                    Отырыс- заседание

Ыдыс - посуда                      Орынбасар - заместитель

Ынта- прилежание             Дыбыс-звук

Қызмет- должность

В конце слова

Хатшы - секретарь Жұмысшы -рабочий Ынталы -усердный Зиялы - интеллигентный Облыстық - областной

Мягкой парой ы является звук і, который на письме передается буквой l,i. При произношении этого звука губы чуть растягиваются, язык продвинут вперед. Встречается во всех позициях слова:

Кітап - книга

Кіріс- доход

Біз-мы

Білімді - образованный

Міндет-обязанность

Кезекші -дежурный

Танысу- Знакомство (знакомиться).

Таныс бол! Таныс!-Будь знаком! Знакомься!

Танысыңыз! - Знакомьтесь!

Таныс болайық! - Будем знакомы!

Танысайық! - Познакомимся!

Кел, танысайық! - Давай познакомимся!

Танысқаныма қуаныштымын - Рад(-а) знакомству.

Танысқаныма ете қуаныштымын - Очень рад(-а) знакомству.

Диалогтармен танысыңыздар.

I. - Сәлеметсіз бе? Танысайық! - Здравствуйте! Давайте познакомимся!

- МеніңатымЖақсылық. Ал сіздіңаты-жөніңіз кім? - Меня зовут Жаксылык. А как зовут Вас?

- Меніңаты -женім Оспанова Айман Маратқы-зы. - МенязовутОспановаАйман Мараткызы.

- Танысқаныма қуаныштымын. - Рад знакомству.

- Мен де сізбен танысқаныма ете қуанышты-мын. -Я тоже рада знакомству с Вами.

-  Сіздің жасыңыз нешеде? - Сколько Вам лет?

-Жасым қырықта. - Мне - сорок.

Жумысорны мен лауазымын анықтаңыз. -Уточните место работы, должность.

- Сіз қайда (қай жерде) жұмыс істейсіз? - Вы где работаете?

- Мен әкімдіктежұмыс істеймін. - Я работаю в акимате.

-  Ал мен қаржы департаментінде жұмыс істеймін. - А я работаю в департаменте финансов.

- Сіздің жұмыс орныңыз қайда? - Где находится Ваше рабочее место?

- Жұмыс орным төртінші қабатта, терт жуз отыз тоғызыншы бел меде. - Мое рабочее место находится на четвертом этаже в четыреста тридцать девятом кабинете.

- Әкімдік қай жерде орналасқан? - Где находится акимат?

-  Ол Абай кешесіндегі, сексен үшінші үйде орналасқан. - Он находится по адресу: улица Абая, 83.

II. - Қайырлы кеш, қарындас! -Добрый вечер, девушка!

- Қайырлы кеш! -Добрый вечер!

-Ғафу етіңіз, есіміңіз кім? - Простите, как Вас зовут?

- Есімім Айсұлу. - Меня зовут Айсулу.

- Жұмыс істейсіз бе, оқисыз ба? - Вы работаете илиучитесь?

-Жұмыс істеймін. - Работаю.

- Қайда жүмыс істейсіз? - Где работаете?

- Мен Әділет министрлігінде қызмет атқара-мын. - Я работаю в Министерстве юстиции.

- Сізді қашан жолықтыруға болады? - Где можно с Вами встретиться?

- Кешіріңіз, мен асығып тұрмын. - Извините, я спешу.

-Көріскеншесау болыңыз! - До встречи!

- Қош болыңыз! - До свидания!

Областной учебно-методический центр
управления по развитию языков Акмолинской области.

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Уроки казахского языка, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

!!! Комментарии рассматриваются редакцией, но на сайте не публикуются. В качестве комментария можно задать вопрос, высказать свои замечания и пожелания. !!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по этой теме

О чём пишут наши коллеги. Уроки казахского языка... Государственный язык О чём пишут наши коллеги Республиканская общенациональная газета «Егемен Қазақстан»: «Аудан орталығы балабақшаға зәру» («Райцен...
О чем пишут наши коллеги. Уроки казахского языка... Государственный язык О чем пишут наши коллеги Республиканская общенациональная газета «Егемен Қазақстан» «Жүгеріден өнім мол» («Кукуруза уродилась ...
О чем пишут наши коллеги Республиканская общенациональная газета «Егемен Қазақстан» В материале «Отанға қызмет етудің үлгісі» («Образец служения Родине») рассказывается о том...
О чем пишут наши коллеги, Урок казахского языка... Обзор О чем пишут наши коллеги Республиканская газета «Егемен Қазақстан» В лидерах - борец из Кокшетау В первых числах ноября в Лондоне прошел тур...
О чем пишут наши коллеги. Уроки казахского языка. Цифры и фа... О чем пишут наши коллеги Республиканская общенациональная газета «Егемен Қазақстан» В одном из недавних праздничных номеров газета опубликовала выст...